آتلیه عروسی مذهبی

امروزه آتلیه های  زیادی در زمینه عروس وجود دارد، شاید درهرخیابانی چندین آتلیه عکاسی عروس دیده شود.
اما مهم این است که آیا همه آتلیه ها برای یک خانواده مذهبی و عروس خانم محجبه مناسب است؟
آتلیه گلین با در نظر گرفتن و تجربه  مراسم های متعدد خانواده های مذهبی ایرانمون تمامی نکاتی که برای آنها مهم است را در محیطی امن در نظر گرفته .